Приложение № 1: Обявление

 

 

 

       ОБЯВЛЕНИЕ

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД – ГР. СОФИЯ

 

          Днес, 10.02. 2022г. на основание чл. 90 от КТ, чл. 11 ал.1, чл. 12, ал.3 и  чл. 17 ал.1 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“  ЕООД - гр. София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по клинична специалност „Медицинска онкология“ в Отделение по медицинска онкология на СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“  ЕООД - гр. София, със зачисляване към Медицински университет – София.

 

Мястото е финансирано от държавата.

 

          Необходими документи за кандидатстване за длъжността:

 

1.    Заявление по образец.

 

2.    Автобиография – европейски формат.

 

3.    Нотариално заверено копие от диплома за висше медицинско образование.

 

4.    Медицинско свидетелство от Център за психично здраве.

 

5.    Мотивационно писмо.

 

6.    Декларация за липса на несъвместимост.

 

7.    Удостоверение за членство в БЛС.

 

8.    Препис - извлечение от трудовата книжка.

 

Срок и ред за подаване на документи за участие в конкурса:

 

1.    Документи за кандидатстване се подават в отдел „Човешки ресурси“ на болницата в кабинет № 200, ет. 2 на адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров“ № 22, ж.к. „Младост 1“, всеки делничен ден от 08.00 ч.  до 16.00 ч.

 

2.    Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за избор на Лекар – специализант по клинична специалност „Медицинска онкология“, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба №1 / 22 януари 2015 год. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

 

3.     Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден. На кандидатите подали своите документи се предоставя копие на  Длъжностна характеристика.

 

Ред за провеждане на конкурса:

 

1.      Първи етап – след изтичане на обявения срок документите на кандидатите ще бъдат разгледани конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита , че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция.

 

2.      Втори етап – с одобрените кандидати от първия етап ще бъде проведено събеседване за оценка на кандидатурата от определена за целта комисия.

 

 

 

3.      Избраният кандидат се назначава на срочен трудов договор по реда  на чл. 68, ал. 1,т. 2 от КТ и условията на чл. 11, ал.1, т.1 на Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

 

                                                                                                         

 

                                                               

 

                                                                                                                                                                      Приложение № 3: Образец на Заявление

 

 

 

 

 

До

 

Д-Р БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ

 

УПРАВИТЕЛ НА СБАЛОЗ

 

„ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД – ГР. СОФИЯ

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От

 

 

 

...........................................................................................................................................................
/трите имена на лицето/

 

ЕГН :.............................................

 

Адрес: ....................................................................................................................................................

 

Тел.за контакти:.......................................................

 

УВАЖАЕМИ Д-Р ДИМИТРОВ,

 

Моля, да бъда допуснат /а/ до конкурс за назначаване на длъжността „лекар-

 

специализант” за специалност .................................... ............................................................................................... в повереното Ви лечебно заведение.

 

В момента работя като....................................... в .....................................................................

 

Имам професионален трудов стаж:...................................................... .............................................................................

 

Прилагам следната документация:

 

1.     Автобиография – европейски формат.

 

2.     Нотариално заверено копие от диплома за висше медицинско образование.

 

3.     Медицинско свидетелство от Център за психично здраве.

 

4.     Мотивационно писмо.

 

5.     Декларация за липса на несъвместимост.

 

6.     Удостоверение за членство в БЛС.

 

7.     Препис - извлечение от трудовата книжка.

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ...........................

 

 

 

 

 

Гр./с.: ..........................                                              Подпис: .....................................................

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Приложение № 4: Декларация за липса на несъвместимост

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

 

Долуподписаният /та/.......................................................................................................................................

 

/трите имена по документ за самоличност/

 

ЕГН:......................................................... , адрес:........................................................

 

 

 

......................................................................................................... Тел.: .........................................................................................................

 

Декларирам, че:

 

-        съм пълнолетен български гражданин и не съм поставян/а/ под запрещение;

 

-        не съм осъждан/а/ за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

 

-        не съм лишен/а/ по съответен ред от правото да заемам определена длъжност.

 

Дата: ...........................

 

 

 

 

 

Гр./с.: ..........................                                                                                                               Декларатор: ....................................

 

 

 

 

 

 

 

 Образец за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности
    База за обучение - СБАЛОЗ "ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ'' ЕООД - ГР.СОФИЯ
  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. СБАЛОЗ " ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ" ЕООД - ГР. СОФИЯ Медицинска онкология 1 / една/ 11.02.2022г 12.3.2022г. 02/8752016
 Л. Стоянова-Човешки ресурси
да
               

 

 

 

 

Изх.№ 386/20.10.2021г.

  

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 ДО

                                                                     Г-ЖА ИГЛИКА              ГОДЖЕВЪРГОВА-

                                                                       ИВАНОВА

 

              УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

          че на основание Зап.№ 199/20.10.2021г. на Управителя на лечебното заведение вторият етап на конкурса ще бъде проведен на 22.10.2021г. в рапортната зала на четвъртия етаж на СБАЛОЗ „ ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД ГР. СОФИЯ с адрес: гр. София, 1784,  бул.  „Андрей Сахаров„ № 22 от 10.30ч.

         На основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021г ., кандидатите трябва да представят валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на МЗ.

  

                                                                                          УПРАВИТЕЛ:

                                                                                                    /Д-р Б. Димитров/

 

Изх.№ 387/20.10.2021г.

  

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

                                                                                                                           ДО

                                                                                  Д-Р СТОЯН МАДЖАРОВ

 

              УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

          че на основание Зап.№ 199/20.10.2021г. на Управителя на лечебното заведение вторият етап на конкурса ще бъде проведен на 22.10.2021г. в рапортната зала на четвъртия етаж на СБАЛОЗ „ ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД ГР. СОФИЯ с адрес: гр. София, 1784,  бул.  „Андрей Сахаров„ № 22 от 10.30ч.

         На основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021г ., кандидатите трябва да представят валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на МЗ.

  

                                                                                          УПРАВИТЕЛ:

                                                                                                    /Д-р Б. Димитров/

 

Изх.№ 388/20.10.2021г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

  

                                                                                                              ДО

                                                                         Д-Р НИКОЛИНА НИКОЛОВА

 

                                           УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

          че на основание Зап.№ 199/20.10.2021г. на Управителя на лечебното заведение вторият етап на конкурса ще бъде проведен на 22.10.2021г. в рапортната зала на четвъртия етаж на СБАЛОЗ „ ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД ГР. СОФИЯ с адрес: гр. София, 1784,  бул.  „Андрей Сахаров„ № 22 от 10.30ч.

         На основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021г ., кандидатите трябва да представят валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на МЗ.

                                                                                           УПРАВИТЕЛ:

                                                                                                    /Д-р Б. Димитров/

 

Изх.№ 389/20.10.2021г.

  

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

                                                                                                          ДО

                                                                      Д-Р РАДОСЛАВ МАНГАЛДЖИЕВ

  

                                 УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

          че на основание Зап.№ 199/20.10.2021г. на Управителя на лечебното заведение вторият етап на конкурса ще бъде проведен на 22.10.2021г. в рапортната зала на четвъртия етаж на СБАЛОЗ „ ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД ГР. СОФИЯ с адрес: гр. София, 1784,  бул.  „Андрей Сахаров„ № 22 от 10.30ч.

         На основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021г ., кандидатите трябва да представят валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на МЗ.

                                                                                           УПРАВИТЕЛ:

                                                                                                    /Д-р Б. Димитров/

 

Изх.№ 390/20.10.2021г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

                                                                                                                          ДО

                                                                                  Г-ЖА ЗДРАВКА СТЕФАНОВА

  

                                     УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

          че на основание Зап.№ 199/20.10.2021г. на Управителя на лечебното заведение вторият етап на конкурса ще бъде проведен на 22.10.2021г. в рапортната зала на четвъртия етаж на СБАЛОЗ „ ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД ГР. СОФИЯ с адрес: гр. София, 1784,  бул.  „Андрей Сахаров„ № 22 от 10.30ч.

         На основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021г ., кандидатите трябва да представят валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на МЗ.

 

                                                                                           УПРАВИТЕЛ:

                                                                                                    /Д-р Б. Димитров/

 

Изх.№ 391/20.10.2021г.

. 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

                                                                                                                  ДО

                                                                             ПРОФ.Д-Р СОНЯ СЕРГИЕВА

  

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

          че на основание Зап.№ 199/20.10.2021г. на Управителя на лечебното заведение вторият етап на конкурса ще бъде проведен на 22.10.2021г. в рапортната зала на четвъртия етаж на СБАЛОЗ „ ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД ГР. СОФИЯ с адрес: гр. София, 1784,  бул.  „Андрей Сахаров„ № 22 от 10.30ч.

         На основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021г ., кандидатите трябва да представят валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на МЗ.

         

                                                                                          УПРАВИТЕЛ:

                                                                                                    /Д-р Б. Димитров/

   

 ___________________________________________________________________

Изх.№ 392/20.10.2021г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

  

                                                                                                                                        ДО

                                                                                          Д-Р АДРИАНА ЖИТАРСКА

  

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

          че на основание Зап.№ 199/20.10. 2021г. на Управителя на лечебното заведение вторият етап на конкурса ще бъде проведен на 22.10.2021г. в рапортната зала на четвъртия етаж на СБАЛОЗ „ ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД ГР. СОФИЯ с адрес: гр. София, 1784,  бул.  „Андрей Сахаров„ № 22 от 10.30ч.

         На основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021г ., кандидатите трябва да представят валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на МЗ.

  

                                                                                          УПРАВИТЕЛ:

                                                                                                    /Д-р Б. Димитров/

  ___________________________________________________________________

Изх.№ 393/20.10.2021г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

   

                                                                                                                                      ДО

                                                                                           Д-Р АНА ЧАКЪРОВА

  

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

         че на основание Зап.№ 199/20.10.2021г. на Управителя на лечебното заведение вторият етап на конкурса ще бъде проведен на 22.10.2021г. в рапортната зала на четвъртия етаж на СБАЛОЗ „ ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД ГР. СОФИЯ с адрес: гр. София, 1784,  бул.  „Андрей Сахаров„ № 22 от 10.30ч.

         На основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021г ., кандидатите трябва да представят валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на МЗ.

 

                                                                                          УПРАВИТЕЛ:

                                                                                                    /Д-р Б. Димитров/

  _____________________________________________________________________

Изх.№ 394 /20.10. 2021г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

                                                                                                                                       ДО

                                                                                          ДИМИТРИНА ТАСКОВА

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

          че на основание Зап.№ 199/20.10.2021г. на Управителя на лечебното заведение вторият етап на конкурса ще бъде проведен на 22.10.2021г. в рапортната зала на четвъртия етаж на СБАЛОЗ „ ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД ГР. СОФИЯ с адрес: гр. София, 1784,  бул.  „Андрей Сахаров„ № 22 от 10.30ч.

         На основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021г ., кандидатите трябва да представят валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на МЗ.

                                                                                            УПРАВИТЕЛ:

                                                                                                    /Д-р Б. Димитров/

         

 

  Днес, 18.06.2021 г. на основание чл. 90 от КТ, чл. 11 ал.1 и  чл. 17 ал.1 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД - гр. София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по клинична специалност „Нуклеарна медицина“ в Отделение по нуклеарна медицина на СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“  ЕООД - гр. София, със зачисляване към Медицински университет – София.

          Необходими документи за кандидатстване за длъжността:

1.    Заявление по образец.

2.    Автобиография – европейски формат.

3.    Нотариално заверено копие от диплома за висше медицинско образование.

4.    Медицинско свидетелство от Център за психично здраве.

5.    Мотивационно писмо.

6.    Декларация за липса на несъвместимост.

7.    Удостоверение за членство в БЛС.

8.    Препис - извлечение от трудовата книжка.

Срок и ред за подаване на документи за участие в конкурса:

1.    Документи за кандидатстване се подават в отдел „Човешки ресурси“ на болницата в кабинет № 200, ет. 2 на адрес: гр. София, бул.            „Андрей Сахаров“ № 22, ж.к. „Младост 1“, всеки делничен ден от 08.00 ч.  до 16.00 ч.

2.    Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за избор на Лекар – специализант по клинична специалност „Нуклеарна медицина“, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба №1 / 22 януари 2015 год. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

3.     Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден. На кандидатите подали своите документи се предоставя копие на  Длъжностна характеристика и Конспект за подготовка на теоретичните знания в областта на нуклеарната медицина.

Ред за провеждане на конкурса:

1.       Първи етап – след изтичане на обявения срок документите на кандидатите ще бъдат разгледани конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция.

2.       Втори етап – с одобрените кандидати от първия етап ще бъде проведено събеседване за оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, на база изтеглени два въпроса на случаен принцип от предварително предоставения на кандидата конспект.

3.       Избраният кандидат се назначава на трудов договор по чл. 68, ал. 1               т. 2 от КТ и условията на Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Специализирана болница за активно лечение на онкологични

заболявания ЕООД-гр. София, бул. „Андрей Сахаров“ № 22

На основание чл. 90 от КТ и във връзка с чл. 68, ал.1, 3, 4, 6 и 7 и чл. 70, ал. 1 от ЗЛЗ обявява конкурс заследните длъжности:

 

1.     Началник „Отделение по медицинска онкология“

2.     Началник „Отделение по лъчелечение“

3.     Началник „Консултативно-диагностичен блок“

4.     Началник „Отделение нуклеарна медицина“

  1. Началник „Отделение образна диагностика“

6.     Началник „Отделение клинична лаборатория“

7.     Ръководител „Болнична аптека“

8.     Главна медицинска сестра

9.     Старши медицински сестри/лаборанти на Отделение по медицинска онкология, Отделение по лъчелечение, Консултативно-диагностичен блок, Отделение нуклеарна медицина, Отделение образна диагностика, Отделение клинична лаборатория.

 

Начин на провеждане: Конкурсът ще бъде проведен по документи и събеседване по предварително разработена писмена работа на тема:

- За длъжностите по т. 1, 2, 3, 4, : „Устройство, организация на дейността в отделението за тригодишен период в условията на извънредна епидемична обстановка. Мерки за подобряване на медицинската и икономическата ефективност. Пътища за повишаване на финансовите приходи на структурата и нейния персонал“.

- За длъжностите по т. 5, 6: „Устройство, организация на дейността в отделението за тригодишен период в условията на извънредна епидемична обстановка. Пътища за повишаване на финансовите приходи на структурата и нейния персонал. Въвеждане на нови диагностични методи /иновации/. Участие в нови научни програми, проекти“.

- За длъжността по т. 7: „Организация на дейността в болничната аптека в условията на централизирано асептично изготвяне на разтвори на цитостатици. Мерки за подобряване на управлението и контрола на наличностите и разхода им. Стандартни оперативни процедури  /СОП / за осигуряване на качеството на процесите по приготвяне на лекарствени продукти за директно приложение на онкологично болните“.

- За длъжността по т. 8: „Управление на здравните грижи в СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД - гр. София за тригодишен период. Организиране на санитарно-хигиенните и противоепидемичните мерки в болницата“.

- За длъжността по т.9: „Управление на здравните грижи в структурата /блок, отделение, лаборатория/ – основни насоки за подобряване качеството в медицинската дейност и грижите за пациентите. Организиране на санитарно-хигиенните и противоепидемичните мерки в съответната структура на болницата /блок, отделение, лаборатория/“.

 

Изисквания към кандидатите за длъжностите по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6:

- Висше медицинско образование и специалност по профила на отделението:

Началник ОМО -”Медицинска онкология“;

Началник ОЛЛ -             ”Медицинска радиология“;

Началник КДБ -              „Вътрешни болести“;

Началник ОНМ -             „Нуклеарна медицин“;

Началник ООД - „Образна диагностика”;

Началник ОКЛ - „Клинична лаборатория“;

- Трудов стаж най-малко 5 години след придобиване на специалност.

- Придобита квалификация по здравен мениджмънт е предимство.

 

 

Изисквания към кандидатите за длъжността по т. 7:

- Висше фармацевтично образование – магистър фармацевт с призната специалност по „Клинична фармация“;

- Трудов стаж най-малко 5 години като магистър фармацевт;

- Компютърна грамотност.

Изисквания към кандидатите за длъжността по т.8:

- Висше образование с образователно - квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по „Управление на здравни грижи“. Магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ е предимство;

- Трудов стаж не по-малко от 10 години, от които минимум 5 години управленски стаж като главна/старша медицинска сестра в здравно заведение;

- Умение за работа с компютър.

Изисквания към кандидатите за длъжностите по т. 9:

- Висше образование с образователно - квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по „Управление на здравни грижи“;

- Трудов стаж не по-малко от 5 години, като медицинска сестра/лаборант в онкологично здравно заведение;

- Умение за работа с компютър.

 

Необходими документи за кандидатите по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

- Заявление за участие в конкурса;

- Професионална автобиография;

- Документ за трудов стаж – препис-извлечение от трудовата книжка или нотариално заверено фотокопие;

- Диплома за завършено висше медицинско/фармацевтично образование и диплома за призната специалност – копия, заверени с гриф „вярно с оригинала“;

- Удостоверение за членство в БЛС/БФС.

Необходими документи за кандидатите по т. 8, 9:

- Заявление за участие в конкурса;

- Професионална автобиография;

- Документ за трудов стаж – препис-извлечение от трудовата книжка или нотариално заверено фотокопие;

- Диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър/магистър“ по „Управление на здравни грижи“ - копие, заверени с гриф „вярно с оригинала“;

- Удостоверение за членство в БАПЗГ;

- Други документи за професионална квалификация и СДО - копия, заверени с гриф „вярно с оригинала“.

Място, срок и начин за подаване на документите:

- Документите за участие в конкурса се подават при ЕУЧР – г-жа Стоянова, к-т 200, всеки работен ден от 8.00-16.00 ч.;

- Краен срок за подаване на документите – 30 дни след датата на публикуване на обявата в централния печат /до 16.00 ч. на 04.10.2021 г. включително/.;

- Документите за участие в конкурса се подават в запечтан  непрозрачен плик, надписан само с името на лечебното заведение. В този плик се поставят два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1“ и „Плик 2“. В „Плик 1“ се поставят необходимите документи за участие в конкурса, а в „Плик 2“ - писмената разработка /проект/ по зададената тема. Документите се завеждат по реда на тяхното постъпване, като за всяко подадено заявление се издава документ, в който се посочват името на подателя, дата и час на приемане на документите. Телефон за справки: 02/875 20 16 или 02/975 39 50.

Предоставяне на информация: Лечебното заведение предоставя на кандидатите информация относно структурата и числеността на персонала, характеристика на конкурсната длъжност и медико-статистически данни, след писмено заявление от кандидата до Управителя на СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД - гр. София.

 

 

Обявата е публикувана във в-к „МОНИТОР“ бр 7472/03.09.2021 год.

 

 

 

СТОЛИЧНА   ОБЩИНА

 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“

 ЕООД  – град София

София 1784                                                           Управител: тел/факс 975-39-50

бул.Андрей Сахаров 22                                       Гл. счетоводител: 875-00-63


 

 

 

ЗАПОВЕД

 

№.........../...........2021г.

 

На основание чл. 69 ал.1 и ал.2, т.1 от ЗЛЗ, Заповед № 164/02.09.2021г. на Управителя на СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД - гр. София и във връзка с протокол                              вх. № 518/07.10.2021г. на комисията за допускане на кандидатите

 

П Р Е К Р А Т Я В А М:

 

           Частично процедурата по обявявения конкурс със Заповед №:164/02.09.2021г за част от длъжностите по т. 9 поради липса на кандидати по посочените позиции отразени в  протокола на комисията както следва:

1. Старша медицинска сестра  в „Отделение по медицинска онкология”;

2. Старши ренгенов лаборант  в „Отделение по лъчелечение“;

3. Старша медицинска сестра в „Отделение по нуклеарна медицина”;

4. Старши рентгенов лаборант в „Отделение образна диагностика”;

5. Старши медицински лаборант  в „Отделение клинична лаборатория”.

 

      

 

 

                                                                      Управител: ................................

                                                                                           /Д-р Б. Димитров/

 

 

 

Прочети още: СБАЛОЗ ЕООД, София обявява конкурс