“Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД, гр. София, бул. „Андрей Сахаров”№ 1
На основание чл. 90 от КТ във връзка с чл. 68, ал.1, 3, 4, 6 и 7 и чл. 70, ал. 1 от ЗЛЗ обявява конкурс за следните длъжности:

1. Началник „Отделение по медицинска онкология”
2. Началник „Отделение по лъчелечение”
3. Началник „Консултативно-диагностичен блок”
4. Началник „Отделение нуклеарна медицина”
5. Началник „Отделение образна диагностика”
6. Началник „Отделение Клинична лаборатория”
7. Началник „Болничен раков регистър”
8. Ръководител „Болнична аптека”
9. Главна медицинска сестра
10. Старши медицински сестри/лаборанти на Отделение по медицинска онкология, Отделение по лъчелечение, Консултативно-диагностичен блок, Отделение нуклеарна медицина, Отделение клинична лаборатория, Отделение образна диагностика, Болничен раков регистър.

 

Прочети още: СБАЛОЗ ЕООД, София обявява конкурс

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания”ЕООД, гр. София обявява 2 (две) свободни длъжности за лекар-специализант по „Медицинска онкология”

Днес, 29.05.2017 г. на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, СБАЛОЗ ЕООД, гр. София обявява 2 (две) свободни длъжности за лекар-специализант по „Медицинска онкология”в Отделение по медицинска онкология  на СБАЛОЗ ЕООД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София.
Необходими документи за кандидатстване за длъжността:
1.    Заявление свободен текст;
2.    Автобиография европейски формат;
3.    Нотариално заверено копие от диплома за висше медицинско образование;
4.    Медицинско свидетелство (вкл. и от психодиспансера);
5.    Мотивационно писмо.

Прочети още: СБАЛОЗ ЕООД, София обявява конкурс